กยศ.ผนึก 4 หน่วยงานจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

กยศ.ผนึก 4 หน่วยงานจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี จะทำให้เยาวชนมีความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง โครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องทำให้ใหญ่ ทำให้เร็ว และทำให้ครึกโครม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และจะเริ่มต้นปลูกกันในมหาวิทยาลัย เพราะว่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยของไทยถือว่าใหญ่และมีพื้นที่มาก

เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มีมากกว่า 7,000 ไร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีหลายพันไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หากรวมทุกวิทยาเขตก็มีเป็นหมื่นไร่ เป็นต้น เมื่อปลูกแล้วก็สามารถเอาต้นไม้ที่ปลูกไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ด้วย โดยร่วมมือกับ ทส.

“กยศ. มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กู้ยืมเงินประมาณ 7 แสนคน ถ้าปลูกคนละต้นก็ได้ 7 แสนต้น ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และนี่คือการคืนธรรมชาติให้กับสังคมไทย”

กยศ.ผนึก 4 หน่วยงานจัดโครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. กล่าวว่า โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เป็นโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตได้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง อว.พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ทส.ปลูกป่าตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 55% ภายในปี 2580 แบ่งเป็นพื้นที่ป่า 35% ป่าเศรษฐกิจ 15% และพื้นที่สีเขียวในเมือง 5% โดยกรมป่าไม้ได้เตรียมกล้าไม้ไว้ในขณะนี้ 61 ล้านกล้า เป็นกล้าไม้ที่มีความสูง 70 ซม.

ซึ่งถ้านำไปปลูกจะมีโอกาสรอดเกิน 80% เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีกล้าไม้เพียงพอ ผู้กู้ยืมเงิน กยศ.มีประมาณ 7 แสนคน ขอแค่ครึ่งเดียวคือ 3.5 แสนคนมาร่วมกันปลูกก็จะได้พื้นที่ป่าให้กับประเทศมากขึ้น และจะส่งผลกระทบไปหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทส.พร้อมสนับสนุนโครงการนี้ ถ้าพื้นที่ปลูกป่าของ อว.ไม่เพียงพอ มาใช้ในพื้นที่ของ ทส.ได้เลย

ขณะที่นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษา ต้องทำกิจกรรมจิตสาธารณะ 36 ชม. ต่อปีการศึกษา โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี จึงเป็นโครงการที่กองทุนดำเนินการ เพื่อเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.และสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะนับเป็นจิตสาธารณะของผู้กู้ยืม โดยการปลูกต้นไม้ 1 ต้น สามารถนำมานับเป็นจิตสาธารณะได้ 2 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ linesandlundgreenyuma.com

UFA Slot

Releated