กฎหมาย

กฎหมาย เป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรรู้ 

กฎหมาย เป็นระบบของกฎระเบียบและข้อบังคับที่รัฐบาลหรือองค์กรอื่นๆ ได้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในสังคมให้เกิดความเป็นระเบียบไปในทิศทางเดียวกันและไม่ให้เกิดความวุ่นวาย หน้าที่ของกฎหมายนั้นได้รวมไปถึงการกำหนดสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ ีกำหนดความรับผิดชอบและวิธีการในการแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในสังคม โดยกฎหมายสามารถครอบคลุมได้หลายประเภท เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

 

กฎหมาย คือ กฎระเบียบในสังคม

กฎหมาย คือ ระบบของกฎและแบบแผนแนวทางในการปฏิบัติซึ่งรัฐบาลและองค์กรอื่นๆ ได้กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของประชาชนในสังคม หากมีประชาชนคนใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนั้น โดยกฎหมายมีหลายประเภทและมีส่วนต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตของการใช้งานกฎหมายนั้นๆ ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ธุรกิจ และการสื่อสารทางพาณิชย์ กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดความรับผิดทางอาญาและโทษที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา 

นอกจากนี้แล้วยังมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ อีกมากมายรวมไปถึงยังแยกออกเป็น กฎหมายมาตรา ต่างๆ ไปอีกมากเพื่อให้ข้อกฎหมายนั้นครอบคลุมให้ได้มากที่สุด และประชาชนควรรู้ กฎหมายพื้นฐาน เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 

แทงบอล

กฎหมายพื้นฐาน เป็นสิ่งที่ควรรู้ติดตัวเอาไว้บ้าง 

กฎหมายเป็นกลไกที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการควบคุมสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กฎหมายถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตประจำวันในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และยังมีข้อกฎหมายพื้นฐานที่ประชาชนควรมีความรู้ติดตัวเอาไว้บ้าง เพื่อที่จะได้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย หรือเมื่อเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาจะได้สามารถรู้ได้ว่าควรทำอย่างไรต่อไป ไม่ต้องลงไปลึกถึงว่า กฎหมายมีอะไรบ้าง เพียงให้พอรู้ก็พอ เช่น 

 1. กฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ อย่างเช่น การแจ้งเกิดหรือการแจ้งตาย เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องทำตามอย่างเคร่งครัดเพราะมีระยะเวลาในการแจ้งที่ชัดเจน การแจ้งเกิดจะต้องแจ้งภายใน 15 วันที่เกิด การแจ้งเกิดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะได้รับเลขประจำตัวประชาชนที่เอาไว้อ้างอิงตัวตน ส่วนการแจ้งตายจะต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากยืนยันแล้วว่าเสียชีวิต อีกทั้งยังมีการแจ้งย้ายที่อยู่ที่ต้องแจ้งภายใน 15 วันที่มีคนย้ายเข้าหรืออกอีกด้วย 
 1. กฎหมายบัตรประชาชน บัตรประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประชาชนของตัวเองเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและใช้ในการประกอบเอกสารต่างๆ อีกด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถทำบัตรประชาชนได้ตั้งแต่อายุ 7 ปีจากแต่ก่อนที่สามารถทำได้ตอนอายุ 15 ปี หากบัตรประชาชนสูญหายหรือชำรุดต้องแจ้งทำใหม่ภายใน 30 วัน และถ้าหากบัตรประชาชนหมดอายุต้องไปทำบัตรใหม่เพื่อเป็นการต่ออายุการใช้งานด้วย 
 1. กฎหมายจราจร เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะทุกคนต่างใช้รถใช้ถนนร่วมกันทั้งนั้น เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลยในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้กฎจราจรเพื่อไม่ให้ทำผิดจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนเกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นได้ นอกจากกฎหมายจราจรแล้วยังมีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ด้วย เช่น ประกันภัยรถยนต์หรือการต่อภาษี 
 1. กฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหาร เพศชาชเมื่ออายุเข้า 18 ปี จะต้องดำเนินกิจการทางทหารให้เรียบร้อย โดยการรายงานตัว หลังจากนั้นต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารเกณฑ์ตามลำดับ แต่ก็มีเรื่องของการยกเว้นตามที่ได้มีการกำหนดไว้ เช่น การเรียนรด. หรือบุคคลที่ร่างกายไม่สมประกอบ เป็นต้น และเรื่องการหนีทหารก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 

หรืออาจจะจดจำกฎหมายอื่นๆ อย่าง กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ เพิ่มเติมอีกก็ได้ 

 

กฎหมายไทย ที่ใช้จริง 

กฎหมายในประเทศไทยเป็นระบบของกฎระเบียบที่ได้รับการกำหนดและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเทศไทย หลังจากที่มีกฎหมายก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เพราะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เริ่มมาจากช่วงที่เป็นกฎหมายไทยแท้ๆ เป็นช่วงที่กฎหมายมาจากจารีตประเพณีดั้งเดิมของไทย เป็นกฎเกณฑ์ง่ายๆ ที่มีมาในสังคมไทยแต่ดั้งเดิมจนถึงในระยะเวลาหนึ่ง ต่อมาจะเป็นช่วงที่กฎหมายไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียซึ่งส่วนใหญ่อิงตามหลักศาสนา 

หลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลระบบกฎหมายใหม่มาจากฝั่งตะวันตก ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงระบบ กฎหมายไทย ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ใช้มาจนถึงในปัจจุบัน แต่ถึงจะเป็นระบบกฎหมายที่ทันสมัยมาขึ้นแล้วก็อาจจะยังมีกฎหมายบ้างอย่างที่ยังคงแตกออกเป็นสองเสียงว่าวมควรหรือไม่ เช่น กฎหมาย 112 เป็นต้น 

 

กฎหมาย 112 คืออะไร 

กฎหมาย 112 หรือมาตรา 112 ใน กฎหมายไทย เป็นมาตราหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญาที่ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี” หรือในบางครั้งถูกเรียกย่อๆ ว่า “กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ฯ” แทนก็ได้ ซึ่งเป็นความหมายที่ใกล้เคียงกับองค์ประกอบจริงๆ ตามกฎหมายมากกว่า 

การดำเนินคดีที่เกี่ยวกับมาตรา 112 กับบุคคลจำนวนมาก และการมีบทลงโทษที่สูงประกอบกับกระบวนการพิจารณาคดีที่ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัว และการที่ศาลสั่งให้พิจารณาคดีเป็นการลับ ดูไม่มีความโปร่งใส ได้สร้างบรรยากาศความหวาดกลัวขึ้นอย่างกว้างขวาง ต้องระวังคำพูดและการกระทำ ภาวะเช่นนี้ทำให้ข้อเท็จจริงหรือความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีอยู่อย่างจำกัดไปด้วย 

 

กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ ตัวอย่างกฎหมายน่ารู้

กฎหมายน่ารู้ 50 ข้อ ตัวอย่างกฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 

 • การแจ้งเกิด 
 • การแจ้งตาย 
 • การแจ้งย้ายเข้า 
 • การแจ้งย้ายออก 
 • การทะเบียนบ้าน 
 • การแจ้งเปลี่ยนชื่อ 
 • การทำบัตรประจำตัวประชาชน 
 • การทำใบขับขี่ 
 • การรับราชการทหาร 
 • การเลือกตั้ง 
 • กฎจราจร 
 • กฎหมายครอบครัว 
 • การทำพินัยกรรม 
 • การาทำนิติกรรม 
 • สัญญาการซื้อขาย 
 • สัญญาขายฝาก 
 • สัญญาเช่าทรัพย์ 
 • สัญญาเช่าซื้อ 
 • สัญญากู้ยืม 
 • สัญญาจำนำ 
 • สัญญาจำนอง 

นี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่เราสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป แต่ถ้าอยากรู้ว่า กฎหมายไทยมีอะไรบ้าง หรือข้อกฎหมายอื่นๆ ที่อยากรู้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้เลย 

ดังนั้นกฎหมายจึงถือเป็นระบบของกฎระเบียบที่เป็นตัวกำหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความยุติธรรม และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะถ้าหากการตัดสินด้วยกฎหมายไม่มีความโปร่งใส กฎหมายก็จะไม่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไป ประชาชนก็จะไม่มีความเชื่อถือในกฎหมายอีกด้วย การจะสรุปกฎหมายทั่วโลกหรือแม้แต่กฎหมายไทยก็เป็นเรื่องยากที่จะทำได้ เนื่องจากตัวกฎหมายนั้นมีหลายระดับและหลายประเภทแตกต่างกันออกไปตามสังคมที่ใช้ แต่ก็ยังมีกฎหมายบางอย่างที่เป็นสากลและใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิและเสรีภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเจริญ หรือกฎหมายเพื่อความยุติธรรมและความเท่าเทียม เป็นต้น ดังนั้นกฎหมายมีทั้งที่ใกล้ตัวและไกลตัวแต่ถึงแม้กฎหมายนั้นจะไกลตัวแต่ก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้ไว้ก็จะเป็นการดีกับตัวเองนั่นเอง 

 

เรื่องราวการเมืองที่น่าสนใจเพิ่มเติม

รัฐบาลท้องถิ่น มีบทบทหน้าที่สำคัญ

การเมืองแบ่งขั้ว สภาวะการแบ่งแยกความคิดเห็น

การบรรเทาข้อขัดแย้งทางการเมือง ของประเทศไทย

การดูแลรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของประเทศไทย


หรือ ติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน

https://linesandlundgreenyuma.com

Releated